૧. શ્રી જગદીશભાઈ કે. શેઠ

મે. એટલાસ લાઈફ સાયન્સિસ પ્રા. લિ.
બીજો માળ, શિરોમણી કોમ્પ્લેક્ષ, સેટેલાઇટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦ ૨૩૨૮૧

૨. શ્રી સુરેશભાઇ હિરાલાલ શાહ

સી-૧૫૦૨, ૧૫ th ફ્લોર, રિવેરા ઇલાઇટ, સ્કાય સીટી, શેલા, ક્લબ ઓ૭ રોડ, અમદાવાદ

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૭ ૨૧૩૪૨

૩. શ્રી પદમચંદ જવાહરલાલ કોઠારી

જનરલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન
૭/બી "સત્વ", શ્રેયસ કો.ઓ.સ્ટોર્સની સામે, શાંતીવન પાલડી અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭

ફોન નંબર : ૯૪૨૯૩ ૦૩૦૮૮

૪. શ્રી પ્રકાશચંદ્ર સજ્જ્નલાલ છાજેડ

આદેશ્વર ટ્રૅડીંગ કંપની
૧૨૯, શ્રી મહાવીર ક્લોથ માર્કેટ, રાયપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧

૫. શ્રી પ્રફૂલભાઈ રસિકલાલ તલસાણિયા

૬, સંસ્કૃતિ બંગ્લોઝ, સરકારી વસાહતના ખાંચા માં, ડ્રાઈવ-ઇન-રોડ, ગુરુકુળ પાસે અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦ ૩૨૨૦૬

૬. શ્રી ઉમેશભાઈ નગીનદાસ દોશી

લબ્ધિ ઇન્ટરનેશનલ
આશિર્વાદ પારસ કોર્પોરેટ હાઉસ નં. ૨, પ્રહલાદનગર ગાર્ડન સામે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦ ૩૭૦૩૧

૭. શ્રી નિલેશકુમાર ચમનલાલ શાહ (પાટડીવાળા)

રીન્કુ એપરલ્સ
પદ્મનાભ કોમ્પ્લેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જેશીંગભાઈ ની વાડી, ઘીકાંટા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦ ૦૮૦૪૫

૮. શ્રી દીપકભાઈ એમ શેઠ

સી/૩૦૨, તુલીપ સિટાડેલ, શ્રેયસ ટેકરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦ ૩૯૪૯૪

૯. શ્રી બિપિનચંદ્ર પ્રેમચંદભાઈ શાહ

એચ - ૧૭/૭૭-૭૮ હેપીહોમ એપાર્ટમેન્ટ્સ વિ-૧, શાસ્ત્રીનગર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩

ફોન નંબર : ૯૯૦૯૯ ૫૪૭૩૯

૧૦. શ્રી પ્રવિણચંદ્ર કસ્તુરચંદ શાહ

મે. જયેશ સ્ટીલ પ્રા. લિ.
૮૦૧, મેપલ ટ્રેડ સેન્ટર, સુરધારા સર્કલ પાસે, થલતેજ ,અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪

ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦ ૯૫૪૫૦

૧૧. શ્રી ગીરીશભાઈ જાદવજીભાઈ શાહ

એ-૨૫, સૌમ્ય એપાર્ટમેન્ટ્સ, નવરંગ સ્કૂલ છ રસ્તા પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦ ૮૨૬૦૦

૧૨. શ્રી જયકાન્તભાઈ નગીનભાઈ શાહ

બી-૨૦૪, નિર્માણ કોમ્પ્લેક્ષ, હેવમોર રેસ્ટોરન્ટ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯

ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦ ૨૧૨૧૧

૧૩. શ્રી જયેન્દ્રભાઈ ન્યાલચંદ શાહ

૪-એ, ઉપલવ સોસાયટી, જવાહરનગર પાછળ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭

ફોન નંબર : ૯૪૨૭૩ ૨૪૮૩૩

૧૪. શ્રી પ્રફૂલભાઈ કાંતીલાલ તુરખિયા

જી-૨૫, કર્ણાવતી પ્લેટિનમ, કે-૮, નગર શેઠના વંડાની પાછળ, એસવી કોલેજ રોડ, ઘી કાંટા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૩ ૫૧૨૩૪

૧૫. શ્રી રસિકભાઈ ચંદુલાલ પરીખ

૪૬, સારથી-૩, ડ્રાઇવ-ઇન સિનેમા પાછળ, ગુરુકુળ ,અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪

ફોન નંબર : ૯૪૨૬૮ ૨૭૧૯૫

૧૬. શ્રી મયુરભાઈ ઈંદુભાઈ કામદાર

સી - ૭૦૨, ગાલા ઇમ્પેરિયા, ડ્રાઈવ ઇન સિનેમા સામે, હવેલી બંગ્લોઝ પાસે, ટી.વી. ટાવર પાછળ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪

ફોન નંબર : ૯૮૯૮૨ ૪૭૭૩૦

૧૭. શ્રી નટવરલાલ શાંતિલાલ સોમાણી

૭, બંધુ સમાજ સોસાયટી, પંચશીલ બસ સ્ટોપ પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩

ફોન નંબર : ૨૭૫૬૦૨૧૨

૧૮. શ્રી નિલેશભાઈ ભોગીલાલ ટીમ્બડીયા

ડી - ૪૦૯, ૧૦મો માળ, ધરણીધર ટાવર, ધરણીધર દેરાસર સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭

ફોન નંબર : ૯૪૨૭૩ ૨૫૬૪૦

૧૯. ડૉ. શ્રી નિલેશભાઈ પી. સંઘવી

૧૦૬/૧૦૭, સંગીની કોમ્પ્લેક્ષ, પરિમલ ક્રોસિંગ પાસે,એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬

ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦ ૨૫૬૪૬

૨૦. શ્રી મહાસુખભાઈ એન. શાહ

૭૦૧, રાજવી ટાવર, રાજવંશ સોસાયટી, જજીસ બંગલા સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦ ૧૫૩૯૦

૨૧. શ્રીમતી શીલુબેન ડી શેઠ

સી/૩૦૨, તુલીપ સિટાડેલ, શ્રેયસ ટેકરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦ ૩૯૪૯૪

૨૨. C.A. શ્રી મનસુખભાઈ જે. મેદાણી

મનસુખભાઈ જે. શાહ એન્ડ કાું.
૩૦૨, સમૃદ્ધિ, સાકાર - III સામે, સતર તાલુકા સોસાયટી, ઇન્કમટેક્ષ ચાર રસ્તા પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪

ફોન નંબર : ૯૩૭૭૭ ૮૮૯૯૦

૨૩. શ્રી દિલીપભાઈ મનસુખભાઈ મેદાણી

મનસુખભાઈ જે. શાહ એન્ડ કાું.
૩૦૨, સમૃદ્ધિ, સાકાર - III સામે, સતર તાલુકા સોસાયટી, ઇન્કમટેક્ષ ચાર રસ્તા પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૩ ૫૫૬૬૩

૨૪. શ્રી હસમુખભાઈ જે. શાહ

અભિષેક ઓર્ગેનાઇઝર્સ પ્રા.લિ.
"ઇટર્નીયા", ફર્સ્ટ ફ્લોર, ૭૪, સ્વસ્તિક સોસાયટી, સીટી સેન્ટર પાછળ, નવરંગપુરા અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯

ફોન નંબર : ૯૨૨૭૨ ૦૨૨૬૬

૨૫. શ્રી ગુણવંતભાઈ કે. ચુડગર

૯, આર્યવ્રત બંગલો, પ્રેરણાતીર્થ જૈન દેરાસર પાસે, જોધપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦ ૩૨૫૩૦

૨૬. શ્રી ગૌતમભાઈ પી. શાહ

"ચિંતન", ૧૩, ડુંગરસીનગર સોસાયટી વિભાગ - ૧, યુરો કેડ સ્કુલની બાજુમાં, વાસણા અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭

ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦ ૪૯૫૭૩

૨૭. શ્રી પરાગભાઈ કે. તુરખીયા

એ - ૨૦૬, મધુરમ એપાર્ટમેન્ટ, સંત કબીર સ્કુલ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩

ફોન નંબર : ૯૩૨૮૯ ૯૫૦૬૦

૨૮. શ્રી બિપીનભાઈ જગજીવનદાસ શાહ

આઈ-૭૦૨, તુલીપ સીટાડેલ, શ્રેયસ ટેકરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૯૮૯૮૮ ૯૯૪૫૫

૨૯. શ્રી કાંતિલાલ હિમતલાલ કપાસી

૧, ધનેશ્વર એપાર્ટમેન્ટ, ૧૬, મોતીનગર સોસાયટી, સ્વાતી બસ સ્ટેન્ડ પાસે, દર્પણ છ રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯

ફોન નંબર : ૯૮૨૪૨ ૭૩૪૪૨

૩૦. શ્રી નિકેતનભાઈ નટવરલાલ સંઘવી

બી/૬૦૨, અલ્ટીસ વાઇબ, રામેશ્વર પાર્ટી પ્લોટ ની સામે, આંબલી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮.

ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦ ૩૧૦૨૧

૩૧. શ્રી મિનેશભાઇ નરેન્દ્રકુમાર શાહ

૩૦૧ - ૩૦૩ સોહમ-૨, સી.પી.ચેમ્બર્સ પાછળ, રામજી મંદિર સામે, ઈશ્વરભૂવન રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯

ફોન નંબર : ૯૫૭૪૪ ૦૦૮૦૦

૩૨. શ્રી શૈલેષભાઈ ચંદુલાલ જાટકીયા

૨૫૯, માણેકબાગ સોસાયટી, માણેકબાગ હોલની બાજુ માં, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૯૩૨૭૦ ૦૪૯૫૩

૩૩. C.A. શ્રી જીતેન્દ્ર પ્રેમચંદ શાહ

જે.પી. શાહ & કું . ૫૦૧ એડબલ્યુએસ ૨, વસુંધરા સોસાયટીની સામે, નવકાર સ્કૂલ પાસે, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૯૩૭૭૪ ૨૨૫૦૪

૩૪. શ્રી મેહુલ પોપટલાલ ધોળકિયા

૨૪૬, એપલવૂડ વિલા, સુરભિ વાટિકા નજીક, એસ.પી.રીંગ રોડ, શેલા સનાથલ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮

ફોન નંબર : ૯૮૨૪૬ ૫૩૫૫૫

૩૫. શ્રી અપૂર્વભાઈ જે સંઘવી

સી-૪૦૧, આમ્ર, પરમેશ્વર મહાદેવ રોડ, સીમંધર દેરાસર સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૪

ફોન નંબર : ૯૭૨૫૪ ૬૧૧૨૨

૩૬. શ્રી રાજેશભાઈ હસમુખભાઈ શાહ

એ - ૧0, આશિર્વાદ ફ્લેટ્સ, કલ્પતરુ સોસાયટીની બાજુમાં, મીરામ્બીકા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૮ ૮૬૫૨૬