વ્યક્તિગત સભાસદશ્રીઓ નુ લિસ્ટ - તા. ૨૫-૫-૨૦૧૧
1. શ્રી સુરેશભાઇ હિરાલાલ શાહ
૬૩, માણેક્બાગ સોસાયટી, એસ. એમ. રોડ
અાંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
2. શ્રી પદમચંદ જવાહરલાલ કોઠારી
જનરલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન
૩૭, ન્યુ ક્લોથ માર્કેટ
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨
3. શ્રી પ્રકાશચંદ્ર સજ્‍જનલાલ છાજેડ
આદેશ્વર ટ્રૅડીંગ કંપની
૧૨૯, શ્રી મહાવીર ક્લોથ માર્કેટ,
રાયપુર દરવાજા બહાર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
4. શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ રસિકલાલ તલસાણિયા
૬, સંસ્કૃ તિ બંગ્લોઝ,
સરકારી વસાહતના ખાંચા માં,
ડ્રાઈવ-ઇન-રોડ, ગુરુકુળ પાસે
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨
5. શ્રી નિલેશકુમાર ચમનલાલ શાહ (પાટડીવાળા)
રીન્કુ એપરલ્સ
પદ્મનાભ કોમ્પ્લેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,
જેશીંગભાઈ ની વાડી, ઘીકાંટા રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
6. શ્રી ઉમેશભાઈ નગીનદાસ દોશી
લબ્ધિ ઇન્ટરનેશનલ
આશિર્વાદ પારસ કોર્પોરેટ હાઉસ નં. ૨,
પ્રહલાદનગર ગાર્ડન સામે,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
7. શ્રી બિપિનચંદ્ર પ્રેમચંદભાઈ શાહ
એચ - ૧૭/૭૭-૭૮
હેપીહોમ એપાર્ટમેન્ટ્સ વિ-૧,
શાસ્ત્રીનગર રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩
8. શ્રી પ્રવિણચંદ્ર કસ્તુરચંદ શાહ
મે. જયેશ સ્તીલ પ્રા. લિ.
પરિસીમા એનેક્ષી, ચોથે માળે,
લાલ બંગલા, સી. જી. રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
9. શ્રી ગીરીશભાઈ જાદવજીભાઈ  શાહ
એ-૨૫, સૌમ્ય એપાર્ટમેન્ટ્સ,
નવરંગ સ્કૂલ છ રસ્તા પાસે,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪
10. શ્રી અલ્પેશકુમાર હરીશચંદ્ર તલસાણીયા
૧૭, યુગાન્ડા પાર્ક, સારથિ રો-હાઉસ સામે,
સુભાષચોક, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨
11. શ્રી નવનીતલાલ ચુનીલાલ પટેલ
પાશ્વર્‍નાથ કોર્પોરેશન
૫૦, હરસિદ્ધ ચેમ્બર્સ, ત્રીજે માળે,
ઇન્કમટેક્ષ ચાર રસ્તા પાસે,
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪
   
img
શિક્ષિત અને સમૃદ્ધ જૈન સમાજ ના નિર્માણ માટે . . . .


અમે પાંખો ફેલાવીએ છીએ,

અમે આપનો સહકાર ઇચ્છીએ છીએ.


- શ્રી મહાવીર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ