શ્રી પ્રફુલભાઈ રસિકલાલ તલસાણીયા (પ્રમુખશ્રી)

૬, સંસ્કૃતિ બગ્લોઝ, સરકારી વસાહતના ખાચામાં, ડ્રાઇવ-ઇન રોડ, ગુરુકુળ પાસે, અમદાવાદ , ૩૮૦૦૫૨

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦ ૩૨૨૦૬

C. A. શ્રી મનસુખભાઈ જસકરણભાઈ મેદાણી (ઉપપ્રમુખશ્રી)

૩૦૨, "સમૃદ્ધિ", સાકાર-૩ સામે, સી. યુ. શાહ કોલેજ પાછળ, ઇન્કમ્ટેક્ષ સર્કલ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪.

મો : ૯૩૭૭૭ ૮૮૯૯૦

શ્રી રાજેશ હસમુખલાલ શાહ (માનદ્દ મંત્રીશ્રી)

એ - ૧0, આશિર્વાદ ફ્લેટ્સ, કલ્પતરુ સોસાયટીની બાજુમાં, મીરામ્બીકા રોડ , નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩.

ફોન નંબર : ૨૭૪૧૫૯૭૨ / ૯૮૨૫૮ ૮૬૫૨૬

C.A. શ્રી જીતેન્દ્ર પ્રેમચંદ શાહ (કોષાધ્યક્ષ)

જે.પી. શાહ & કું., ૫૦૧ એડબલ્યુએસ ૨, વસુંધરા સોસાયટીની સામે, નવકાર સ્કૂલ પાસે, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૧૫.

ફોન નંબર : ૯૩૭૭૪ ૨૨૫૪૦