સંપર્ક સુત્ર
C. A. શ્રી મનસુખભાઈ જે. મેદાણી
૩૦૨, "સમૃદ્ધિ", સાકાર-૩ સામે,
સી. યુ. શાહ કોલેજ પાછળ, ઇન્કમ્ટેક્ષ સર્કલ,
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪
ફોન (ઓ): ૦૭૯ ૨૭૫૪ ૩૮૩૯
(મો): ૯૩૭૭૭ ૮૮૯૯૦
નરેન્દ્રકુમાર રમણલાલ શાહ (મહાદેવીયા)
માંન્શ એન્જીનીયર્સ પ્રા. લી.
૩૦૧-૩૦૩, સોહમ-૨, નવરંગ સ્કુલ છ રસ્તા ,
સી. પી. ચમ્બેર્સ પાછળ, નવરંગપુરા , અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪
ફોન : ૯૭૩૭૦ ૪૫૫૪૦
ચંદ્રકાંતભાઈ રમણલાલ શાહ
૧૦૮, શિતીરત્ન બીલ્‍ડીંગ,
પંચવટી પંાચ રસ્તા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
ફોન : ૯૪૨૬૬ ૪૪૯૬૪
img
શિક્ષિત અને સમૃદ્ધ જૈન સમાજ ના નિર્માણ માટે . . . .


અમે પાંખો ફેલાવીએ છીએ,

અમે આપનો સહકાર ઇચ્છીએ છીએ.


- શ્રી મહાવીર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ