દાતાઓ


તા ૩૦-૧૧-૨૦૦૯ સુધીના ફેક્લ્ટી યોજનાના દાતાશ્રી(દરેક્ના રૂ. ૫૦૦,૦૦૦)

ક્રમાંકફેક્લ્ટીદાતાશ્રી નું નામહસ્તે
1મૅડિકલ શ્રીમતી ચંદ્રકાન્તાબહેન શાંતિલાલ પ્બ્લીક ચૅરિટેબલ ટ્ર્સ્ટશ્રી દિનેશભાઇ પ્રેમચંદ શાહ
2સિવિલ એન્જીનીયરીંગશ્રી પાર્શ્વનાથ કૉર્પૉરેશન શ્રી નવનીતભાઇ સી.પટેલ
3ઇન્ફર્મૅશન ટૅક્નૉલૉજીશ્રી સોલા રોડ સ્થાનક્વાસી જૈન સંઘ શ્રી જયંતિભાઇ સી.પટેલ
4ઇલેક્ટ્રૉનિક્સ એન્જીનીયરીંગપૂજ્ય મરઘાબહેન જયંતિલાલ ગોક્ળદાસ અજ્મેરા(મુંબઇ) શ્રી સુરેશભાઇ જે.અજ્મેરા
શ્રી ભુપતભાઇ જે.અજ્મેરા
5ફાર્મસીશ્રી હસમુખભાઇ કસ્તુરચંદ પ્બ્લીક ચૅરિટેબલ ટ્ર્સ્ટ શ્રી મૌલેશભાઇ એચ,શાહ
6બિઝ્નેશ મૅનેજ્મેન્ટશ્રી જાદવજી મોહનલાલ શાહ પરિવાર શ્રી હસમુખભાઇ જે.શાહ
શ્રી સુરેશ જે.શાહ
શ્રી પુનિતભાઇ જે.શાહ
7કૉમ્પ્યુટર ઍપ્લીકેશનપુજય છબલબહેન ઉમેદ્ભાઇ શેઠ(પાટડી) શ્રી નીલેશભાઇ સી.શાહ
શ્રી સુનિલભાઇ સી.શાહ
8આર્કિટ્ક્ચ્રલ અને
મેટલર્જીકલ એન્જીનીયરીંગ
શ્રી તિરુપતિ એન્ટ્ર્પ્રાઇસીઝ શ્રી નરેશભાઇ સી.શાહ
શ્રી રાજુભાઇ જી.શાહ
9ચાર્ટ્ડ એકાઉન્ટ્સ ગ્રુપશ્રી મનસુખભાઇ જે. મેદાણી મનસુખભાઇ જે.શાહ એન્ડ કાં*
10મિકૅનિકલ એન્જીનીયરીંગ શ્રીમતી મંગળાબહેન જશવંતલાલ શાતિંલાલ શાહ(મુંબઇ) શ્રી જશવંતલાલ એસ.શાહ
શ્રી મયંક શાહ,શ્રી શ્રેયાંસ શાહ
11કૅમિકલ એન્જીનીયરીંગશ્રીમતી પ્રવીણા જે.શેઠ શ્રી જગદીશ કે.શેઠ
12કૉમ્પ્યુટર એન્જીનીયરીંગશ્રીમતી વિમળાબહેન કાંતિલાલ કાળીદાસ ખંધાર કાંતિલાલ કે.ખંધાર
13ડિપ્લોમા સિવિલ એન્જીનીયરીંગશ્રી પાર્શ્વનાથ રિયલ્ટી પ્રા.લિ. શ્રી ઋષભભાઇ એન.પટેલ
14ડિપ્લોમા કોર્સીસશ્રીમતી ચંદ્રાબહેન દલીચંદભાઇ જેઠાલાલ જોબાલીયા
(પાળીયાદ નિવાસી)
ઇલાબહેન આર.જોબાલીયા
રેખાબહેન એચ.જોબાલીયા
15સાયન્સ ફૅક્લ્ટીશ્રીમતી મધુકાન્તાબહેન પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ શાહ(લોખંડ્વાળા) શ્રીપ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ શાહ
16ઇલેકટ્રિકલ એન્જીનીયરીંગશ્રી મોહનલાલ લાડક્ચંદ તુરખીયા પરિવાર
17પ્લાસ્ટીક એન્જીનીયરીંગપુજ્ય લાભુબહેન રમણલાલ શાહ પુત્રવધુઓ
દીના,પૂર્વી,દીપલ,ડૉ.જૂલી
18ડૅન્ટ્લ ફૅક્લ્ટીશ્રી શશીકાન્ત રતિલાલ શાહ(બોટાદરા)તથા
સ્વ.શ્રીમતી સુધાબહેન શશીકાન્ત શાહ(બોટાદરા)
ડૉ.સંજીવ એસ.શાહ(બોટાદરા)
શ્રી રાજીવ એસ.શાહ(બોટાદરા)
19બાયો સાયન્સ ફૅક્લ્ટીમોનાલી ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ શ્રીમતી ઉષાબહેન હસમુખભાઇ
કસ્તુરચંદ શાહકાયમી દત્તક વિદ્યાર્થી યોજનાના દાતાશ્રી (દરેકના રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦)
ક્રમાંકદાતાશ્રી નું નામહસ્તે
1શ્રી નરેશભાઇ શાંતિલાલ ગાંધી શ્રી કેતનભાઇ એન. ગાંધી
2દોશીયોન લિમિટેડ શ્રી ધીરજલાલ શીવલાલ દોશી
3 સૂરજમલ જુહારમલ એચ.યુ.એફ. શ્રી સૂરજમલજી બોરડિયા
4શ્રી નવનીત પબ્લીકેશન્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ શ્રી હરખચંદભાઇ (છોટુભાઇ) ગાલા
5શ્રી સૌરાષ્ટ્ર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (નગરશેઠ્નો વંડો) શ્રી હસમુખ જાદવજી શાહ
6શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(વાસણા) શ્રી વસંતકુમાર રતિલાલ શાહ
7શ્રીમતી ભારતીબહેન કાંતિલાલ એસ. મહેતા (વડોદરા) કાંતિલાલ એસ. મહેતા
8શ્રીમતી તરુલત્તાબહેન નટુભાઇ એમ. સંઘવી નટુભાઇ એમ. સંઘવી
9શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (નારણપુરા) શ્રી જયંતિભાઇ સી. સંઘવી
10શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (નારણપુરા) શ્રી જયંતિભાઇ સી. સંઘવી
11શ્રીમતી ભાનુબહેન નરેન્દ્રકુમાર રમણલાલ શાહ (મહાદેવીયા) શ્રી નરેન્દ્રકુમાર આર. શાહ પરિવાર
12શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(સેટેલાઇટ) શ્રી દલીચંદભાઇ જે. જોબાલીયા
13શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(વસ્ત્રાપુર) શ્રી મહાસુખલાલ નાથાલાલ શાહ
img
શિક્ષિત અને સમૃદ્ધ જૈન સમાજ ના નિર્માણ માટે . . . .


અમે પાંખો ફેલાવીએ છીએ,

અમે આપનો સહકાર ઇચ્છીએ છીએ.


- શ્રી મહાવીર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ