ક્રમાંક શૈક્ષણિક યોજનાઓની વિગત રકમ રૂ.
૧. કાયમી મેડીકલ અભ્યાસ યોજ્ના ૨ કરોડ
૨. ફોરેન અભ્યાસ યોજના ૧.૫ કરોડ
૩. રત્ન ચિંતામણી દાતા
૫૧ લાખ
૪. પારસમણી દાતા
૪૧ લાખ
૫. કામધેનું દાતા
૨૫ લાખ
૬. કલ્પવૃક્ષ યોજના દાતા
૧૧ લાખ
૭. મેડિકલ અભ્યાસ દત્તક વિદ્યાર્થી યોજના
૧૧ લાખ
૮. ફોરેન અભ્યાસ દત્તક વિદ્યાર્થી યોજના
૧૧ લાખ
૯. ફેકલ્ટી દાતા
૫ લાખ