દાન યોજનાઓ
"વિદ્યાદાન - મહાદાન અભિયાન" - સમારોહ - ૨
તા. ૧૯-૦૨-૨૦૧૨ . રવિવાર
શૈક્ષણિક યોજનાઓની વિગત.
રકમ રૂ.
૧. ઉચ્ચ શિક્ષણ અભ્યાસ યોજના સાથે
દાતાશ્રી : શ્રીમતી રજનીકાબેન અરુણભાઈ મહેતા૧ કરોડ
૨. રત્ન ચિંતામણી દાતા૫૧ લાખ
(દર વર્ષે દાતા અમદાવાદ બહારના ૫ વિદ્યાર્થીને સ્પોન્સર કરી શકશે.)
૩. પારસમણી દાતા૪૧ લાખ
(દર વર્ષે દાતા અમદાવાદ બહારના ૪ વિદ્યાર્થીને સ્પોન્સર કરી શકશે.)
૪. કામધેનું દાતા૨૫ લાખ
(દર વર્ષે દાતા અમદાવાદ બહારના ૨ વિદ્યાર્થીને સ્પોન્સર કરી શકશે.)
૫. કલ્પવૃક્ષ દાતા૧૧ લાખ
(દર વર્ષે દાતા અમદાવાદ બહારના ૧ વિદ્યાર્થીને સ્પોન્સર કરી શકશે.)
૬. હાયર સેકન્ડરી અભ્યાસ યોજના સાથે૮૧ લાખ
દાતાશ્રી : શ્રીમતી ઇન્દીરાબેન નવનીતભાઈ પટેલ તથા
            શ્રીમતી ઉષાબેન હસમુખભાઈ કસ્તુરચંદ
૭.જોબ ઓરીએન્ટેડ કોર્ષ લોન સહાય યોજના૭૧ લાખ
દાતાશ્રી : શ્રીમતી મંજુલાબેન મનસુખભાઈ મેદાણી
૮. ધો. ૧૧ - વિજ્ઞાન પ્રવાહ :-
પ્રથમ સેમિસ્ટર સાથે કાયમી નામ જોડવા.૨૫ લાખ
બીજા સેમિસ્ટર સાથે કાયમી નામ જોડવા.૨૫ લાખ
૯. ધો. ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ :-
પ્રથમ સેમિસ્ટર સાથે કાયમી નામ જોડવા.૨૫ લાખ
બીજા સેમિસ્ટર સાથે કાયમી નામ જોડવા.૨૫ લાખ
૧૦. ધો. ૧૧ સામાન્ય પ્રવાહ:-
આખા વર્ષના અભ્યાસ યોજના સાથે કાયમી નામ જોડવા.૨૫ લાખ
૧૧. ધો. ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ:-
આખા વર્ષના અભ્યાસ યોજના સાથે કાયમી નામ જોડવા.

૨૫ લાખ
૧૨. કોલેજના અભ્યાસમાં ૧ ફેકલ્ટી સાથે કાયમી નામ જોડવા.

૫ લાખ
૧૩. કોલેજના ૧ વિદ્યાર્થી ને દત્તક લેવા.

૧ લાખ
૧૪. હાયર સેકન્ડરી અભ્યાસમાં
(A) વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ૧ વિદ્યાર્થીને દત્તક લેવા.૫૧ હજાર
(B) સામાન્ય પ્રવાહમાં ૧ વિદ્યાર્થીને દત્તક લેવા.૩૧ હજાર
img
શિક્ષિત અને સમૃદ્ધ જૈન સમાજ ના નિર્માણ માટે . . . .


અમે પાંખો ફેલાવીએ છીએ,

અમે આપનો સહકાર ઇચ્છીએ છીએ.


- શ્રી મહાવીર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ