ક્રમાંક શૈક્ષણિક યોજનાઓની વિગત રકમ રૂ.
૧. કોમ્પ્યુટર તેમજ Artificial Intellingence (આર્ટીફિસિયલ ઇન્ટેલીજન્સ) અભ્યાસક્રમ માટે (જેમાં કોમ્પ્યુટર (રોબોટ) વિગેરે અંગેના પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટને લગતાં કોર્ષોનો સમાવેશ થાય છે.) 1.50 કરોડ
૨. મેડીકલ અભ્યાસ માટે (M.B.B.S. અને M.S.) 1.50 કરોડ
૩. CA, FCA, ACCA, CS ના અભ્યાસક્રમ માટે (જેમાં ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ તથા કંપની સેક્રેટરીને લગતાં તમામ અભ્યાસક્રમનો સમાવેશ થાય છે.) 75 લાખ
૪. MBA જેમાં Marketing, Finance, HR તેમજ Banking ને લગતાં તમામ અભ્યાસક્રમનો સમાવેશ થાય છે. 75 લાખ
૫. Engineering ને લગતાં તમામ અભ્યાસક્રમ જેમાં B.E. તથા M.E. (with EC, Mech., Civil Eng. તથા તમામ અભ્યાસક્રમનો સમાવેશ થાય છે.) 75 લાખ
૬. પ્લેટીનમ દાતા 71 લાખ
૭. રત્ન ચિંતામણી યોજના દાતા 51 લાખ
૮. કામધેનુ યોજના દાતા 25 લાખ
૯. કલ્પવૃક્ષ યોજના દાતા મેડીકલ અભ્યાસ યોજના તથા ફોરેન અભ્યાસ દત્તક યોજના દાતા 11 લાખ