-

૧. શ્રી સોલારોડ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : સુંદર વન એપાર્ટમેન્ટ્સની પાછળ, પેટ્રોલ પંપ સામેની ગલીમાં, જૈન દેરાસર સામે, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૩.
ફોન નંબર : ૨૭૪૩૩૪૪૬

પ્રતિનિધી :
શ્રી જયંતિભાઈ સી પટેલ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૩૭૮૨૮

૨. શ્રી દરિયાપુરી આઠકોટી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : છીપા પોળ, સ્વામીનારાયણ મંદિર રોડ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧.

ફોન નંબર : ૯૯૭૮૫૨૫૫૦૫

પ્રતિનિધી : શ્રી મુકેશભાઈ એમ શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૬૪૦૫૯

૩. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (નારણપુરા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : શ્રી ચંદુલાલ છગનલાલ સ્થા. જૈન ધર્મસ્થાનક, ૨૮-૨૯,સ્થાનકવાસી જૈન સોસાયટી, ઝવેરી પર્ક પાસે, નારણપુરા રેલવે ક્રોસીંગ પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩
ફોન નંબર : ૨૭૫૫૧૪૨૬

પ્રતિનિધી : શ્રી મિતેષભાઈ આર શેઠ

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૪૪૫૯૪

૪. શ્રી સૌરાષ્ટ્ર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ઘીકાંટા, નગરશેઠનો વંડો અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
ફોન નંબર : ૨૭૫૫૧૪૨૬

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રફુલભાઈ આર તલસાણીયા

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૩૨૨૦૬

૫. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(નવરંગપુરા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ઠે.નવરંગપુરા સ્થાનકવાસી જૈન ઉપાશ્રય કૉમર્સ કોલેજ છ રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯

ફોન નંબર : ૨૬૪૪૮૬૧૯ / ૨૬૪૦૬૮૩૫

પ્રતિનિધી : શ્રી ભાવેશ સી ગાંધી
ફોન નંબર : ૯૪૨૭૦૪૮૬૩૭

૬. શ્રી ઘનશ્યામનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : વાય/૪,ઘનશ્યામનગર , સુભાષબ્રીજ્ના નાકે,આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭

ફોન નંબર : ૨૩૨૪૪૮૬૬

પ્રતિનિધી : શ્રી મનસુખભાઈ જે મેદાણી
ફોન નંબર : ૯૩૭૭૭૮૮૯૯૦

૭. શ્રી શાહીબાગ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : એ/૧-૨, સુજાતા ફ્લેટ્સ, તેરાપંથ ભવન સામે, કૅમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪

ફોન નંબર : ૨૨૮૬૦૯૭૮

પ્રતિનિધી : શ્રી કમલભાઈ એન મહેતા
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૩૨૩૨૨૫

૮. શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(વાસણા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૭,સુંદરવન સોસાયટી, બંસીધર સોસાયટી સામે, જવાહરનગર, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭

ફોન નંબર : ૨૬૬૦૭૮૮૧

પ્રતિનિધી : શ્રી અરવિંદભાઈ આર શાહ (નાયકાવાળા)
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૨૫૨૪૦૫

૯. શ્રી મણીનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : રાવજીભાઇ ટાવર પાસે, કૃષ્ણ્બાગ,મણીનગર , અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮

ફોન નંબર : ૨૫૪૬૦૩૭૧

પ્રતિનિધી : શ્રી જયકાંતભાઈ એન બગડીઆ
ફોન નંબર : ૯૩૨૭૦૦૦૬૬૧

૧૦. શ્રી મેમનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : એ-વન સ્કુલની સામે,અજરામર માર્ગ, સુભાષ ચોક, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨

ફોન નંબર : ૨૭૪૫૧૫૬૪

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રવીણભાઇ કે શાહ (લોખંડવાળા)
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦૯૫૪૫૦

૧૧. શ્રી એલિસબ્રીજ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(પાલડી)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : કામધેનુ સોસાયટી પાસે, પ્રભુદાસ ઠકકર કોલેજ રોડ,પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭

પ્રતિનિધી : શ્રી નિલેશભાઈ સી શાહ (પાટડીવાળા)
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૦૮૦૪૫

૧૨. શ્રી મીરામ્બિકા રોડ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૩,કલ્પતરુ સોસાયટી, દેશના એપાર્ટમેન્ટ્સ સામે, મીરામ્બિકા સ્કુલ રોડ,નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩

ફોન નંબર : ૨૭૪૯૪૧૨૩

પ્રતિનિધી : શ્રી રાજેશભાઈ એચ શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૮૮૬૫૨૬

૧૩. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(આંબાવાડી)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : શેઠ વૃદાવનદાસ વલ્‍લભદાસ મહેતા સથા. જૈન ઉપાશ્રય, આમ્રકુંજ સોસાયટી, સ્નેહ્કુંજ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, નહેરુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
ફોન નંબર : ૨૬૩૦૦૮૫૮

પ્રતિનિધી : શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ આર શાહ
ફોન નંબર : ૯૪૨૬૬૪૪૯૬૪

૧૪. શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(વસ્ત્રાપુર)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : સી- બ્લોક, ચિન્મય ક્રિસ્ટલ ટાવર, વસ્ત્રાપુર તળાવની સામે, બોડક્દેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪

ફોન નંબર : ૬૫૨૧૯૬૫૭

પ્રતિનિધી : શ્રી અપુર્વભાઈ જે સંઘવી
ફોન નંબર : ૯૭૨૫૪૬૧૧૨૨

૧૫. શ્રી રાજસ્થાન એસ.એસ. જૈન સંઘ શ્રી રાજસ્થાન (મણીનગર) ઉપાશ્રય,

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ડૉ.સોનેજીના ખાંચામાં, ૯-એ,૧૦-બી,હરીનગર સોસાયટી,ઢોર બજાર, કાંકરીયા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨

ફોન નંબર : ૨૫૩૯૦૫૩૦

પ્રતિનિધી : શ્રી વિનોદકુમાર પી મુણોત
ફોન નંબર : ૯૩૨૭૦૫૦૧૩૫

૧૬. શ્રી લાવણ્ય સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૪૨,લાવણ્ય સોસાયટી, જીવરાજ મહેતા હૉસ્પિટલની બાજુનાં ખાંચામાં, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭
ફોન નંબર : ૨૬૬૩૩૧૦૦

પ્રતિનિધી : શ્રી જગદીશભાઈ કે શેઠ
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦૨૩૨૮૧

૧૭. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(જીવરાજ પાર્ક)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : આશાપુરી ફ્લેટ્સ પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧

ફોન નંબર : ૨૬૮૧૨૪૩૧

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રભાતભાઈ કે ધોળીયા
ફોન નંબર : ૯૮૯૮૦૧૧૮૧૩

૧૮. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(સેટેલાઇટ)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : અશ્વમેઘ વિ-૪/બી ઍક્ષટેન્સન, સૃષ્ટિ બંગલા પાસે,સેટેલાઇટ રોડ, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૨૬૭૩૪૯૭૯

પ્રતિનિધી : શ્રી નિકેતનભાઈ એન સંઘવી
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦૩૧૦૨૧

૧૯. શ્રી થલતેજ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૩,સર્વેશ્વર ફ્લેટ્સ,લવકુશ ટાવરની બાજુમાં, ઉદ્ગમ સ્કુલ લેન, થલતેજ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪

ફોન નંબર : ૨૬૮૫૬૫૭૦

પ્રતિનિધી : શ્રી અરવિંદભાઈ એસ શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦૨૪૦૫૧

૨૦. શ્રી દેવભુમિ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : શ્રી ક.બા. સ્થાનકવાસી જૈન આરાધના ભવન,દેવઆશિષ એપાર્ટમેન્ટ્સની સામે, સતાધાર ક્રોસ રોડ,સાર્થક હાઇસ્કુલ સામે અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧

પ્રતિનિધી : શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ કે શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૩૪૮૫૯૧

૨૧. શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(ઘાટ્લોડીયા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : એ/૮૩,શ્રીકુંજ શોપીંગ સેન્ટર, સમર્પણ ટાવર સામે, પંચદેવ મદીંર સામે, ઘાટ્લોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧

ફોન નંબર : ૨૭૪૬૦૧૬૧

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રવિણભાઈ આર ખંધાર
ફોન નંબર : ૯૪૨૬૩૭૪૧૪૪

૨૨. શ્રી નિર્ણયનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : બી-૧૬,કામ્ધેનુ કોમ્પલેક્ષ એન્ડ રો હાઉસીઝ, ગ્રીન સીટી સામે,અર્જુન આશ્રમ રોડ, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧

પ્રતિનિધી : શ્રી અજયભાઈ કે શાહ
ફોન નંબર :

૨૩. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(નવા વાડજ)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ચંપક્નગર ફ્લેટ્સ,સ્વસ્તિક સ્કુલ સામે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩

ફોન નંબર : ૨૭૬૪૬૭૯૯ મો : ૯૪૦૮૭ ૦૯૬૫૯

પ્રતિનિધી : શ્રી ઋષભભાઈ એન પટેલ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૨૩૧૮૪

૨૪. શ્રી શ્વેતાંબર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(સાબરમતી)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : હીરાણીનગર,બૅંક ઓફ બરોડા પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫

ફોન નંબર : ૨૭૫૧૬૬૯૭

પ્રતિનિધી : શ્રી હિમાંશુભાઈ જી સંઘવી
ફોન નંબર : ૯૨૨૭૨૦૭૯૩૩

૨૫. શ્રી ગીરધરનગર શાહીબાગ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૧૦,સુભાષનગર, ગીરધરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪

ફોન નંબર : ૨૨૮૬૦૪૮૮

પ્રતિનિધી : શ્રી નવીનચંદ્ર સી શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૨૧૭૧૮

૨૬. શ્રી રાજસ્થાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : હઠીભાઇની વાડી સામે શાહીબાગ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪

ફોન નંબર : ૨૫૬૨૪૬૫૦

પ્રતિનિધી : શ્રી બાબુલાલ જી હુન્ડીયા
ફોન નંબર : ૯૯૦૯૯૬૭૬૬૨

૨૭. શ્રી શાહ્પુર દરીયાપુરી આઠકોટી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ચુનારાનો ખાંચો, શાહ્પુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧

ફોન નંબર : ૨૫૬૩૧૮૮૦

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રદીપભાઈ એ મોદી
ફોન નંબર : ૯૯૭૯૯૧૪૫૬૦

૨૮. શ્રી અમદાવાદ સ્થાનકવાસી જૈન છ કોટી સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : સારંગપુર,દોલતખાના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧

ફોન નંબર : ૨૨૧૧૪૯૭૬

પ્રતિનિધી : શ્રી મહેન્દ્રભાઈ એમ શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૬૪૦૦૮

૨૯. શ્રી સરસપુર શ્વેતાંબર દરીયાપુરી આઠ કોટી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : નિકોલ દરવાજા બહાર, શારદાબાઇ હોસ્પીટલ સામે. સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮

ફોન નંબર : ૨૨૯૨૦૦૫૨

પ્રતિનિધી : શ્રી શ્રેણીકભાઈ ભાવસાર
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૬૦૪૯૨

૩૦. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ-બાપુનગર

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : આદિનાથ ફ્લેટ્સ,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, યાજ્ઞિક હોલની પાછળ,વિમલનાથ જૈન દેરાસર રોડ, અંબર સિનેમા પાસે ,બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪

પ્રતિનિધી : શ્રી શૈલેષભાઈ બી રૂપેરા
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૪૩૨૩૯૦

૩૧. શ્રી કૃષ્ણ્નગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૯૨-૯૪, જયાનંદ સોસાયટી, પ્રિયા સિનેમા પાસે, કૃષ્ણ્નગર,સૈજ્પુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬

પ્રતિનિધી : શ્રી દામજીભાઇ પી નિસર
ફોન નંબર : ૯૪૨૬૦૬૮૮૦૨

૩૨. શ્રી સારંગપુર દરીયાપુરી આઠકોટિ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(સારંગપુર-તળીયાપોળ)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : સારંગપુર દરવાજા પાસે, રેલવેપુરા, સારંગપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧

ફોન નંબર : ૨૭૪૭૦૧૫૭

પ્રતિનિધી : શ્રી હસમુખભાઈ એન શાહ
ફોન નંબર :

૩૩. શ્રી અજરામર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(અંકુર)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૨,કામદુગૉ સાેસાયટી વિભાગ-૨, શાયાેના ડેરી પાસે,અંકુર ચાર રસ્તા,નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧3,

ફોન નંબર : ૨૭૪૭૦૧૫૭

પ્રતિનિધી : શ્રી બીપીનભાઈ પી શાહ (ટોકરાળાવાળા)
ફોન નંબર : ૯૯૦૯૯૫૪૭૩૯

૩૪. શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ ટ્રસ્ટ્(આંબલી-બોપલ-ધુમા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : માતૃઋી વિમળાબેન ચંપકલાલ ખેતાણી સ્થાનકવાસી જૈન ઉપાશ્રય, B G/૧૩,આમ્રપાલી શોપીંગ મોલ, આંબલી-બોપલ ક્રૉસરોડ, આંબલી,તા.દસક્રોય, જી-અમદાવાદ -૩૮૦૦૫૮
ફોન નંબર : ૦૨૭૧૭-૨૩૦૨૨૨

પ્રતિનિધી : શ્રી જયેશભાઈ કે શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૭૯૫૪૦૪૯૦

૩૫. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ-પ્રેરણાવિરાજ(જોધપુર)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : પ્રેરણાવિરાજ ટાવર-૧,ઔડા પમ્પીંગ સ્ટેશન, વીંગ-એ,જોધપુર,સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૨૬૯૨૫૫૦૫

પ્રતિનિધી : શ્રી ગીરીશભાઈ એસ શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦૨૪૦૫૩

૩૬. શ્રી ઋુષભદેવ જૈન સંઘ-ઘમૉલય

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : કિર્તીસાગર ફ્લૅટની બાજુમા,ઓમકારેશ્વર મંદિર પાસે,બાલાજી ચાર રસ્તા, જોધપુર,સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૬૯૨૨૬૫૦

પ્રતિનિધી : શ્રી વિજયભાઈ સિંધવ
ફોન નંબર : ૯૪૨૬૦૮૩૯૮૩

૩૭. શ્રી આનંદનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : શ્રી લીંબડીગોપાલ સંપ્રદાય સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ યૂરો કિડ્સ સ્કૂલ સામે,સાવી હોસ્પિટલ પાસે, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
ફોન નંબર : ૨૯૦૯૬૮૯૭

પ્રતિનિધી : શ્રી રાજેશભાઈ કે શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૭૯૧૪૦૨૫૩

૩૮. શ્રી અજરામર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : શ્રી ચાણ્ક્યપુરી ઉપાશ્રય, એલ.બી.ટાવર,ચાણ્ક્યપુરી બસ સ્ટોપ સામે, ઘાટ્લોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨

ફોન નંબર : ૨૭૪૭૦૧૫૭

પ્રતિનિધી : શ્રી નિતિનભાઈ ડી દોશી
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૬૩૫૭૫૯

૩૯. શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(લાંભા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : C/O, શ્રી ઉમંગભાઈ શાહ , ૪૨,હેમચંદ્રાચાર્યનગર ,ઈંદિરાનગર , વિભાગ-૨, લાંભાગામ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ ​

પ્રતિનિધી : ચ્ંદ્રકાંન્તભાઈ ગોસલિયા
ફોન નંબર : ૭૩૮૩૧૦૮૮૩૦

૪૦. શ્રી ગોતા સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૨૯૭-૩૫૫૪,ગાંધી વસાહત, વિશ્વનાથ મહાદેવ પાસે, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે, પો.ગોતા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧

ફોન નંબર : ૯૮૨૪૮૫૬૯૯૪

પ્રતિનિધી :
ફોન નંબર :

૪૧. ગાંધીનગર વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : પ્લોટ નં. ૪૪૬/૧, સેક્ટર-૬ એ, ઘ-૨ સર્કલ, પેટ્રોલપંપ પાછળ, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૦૬ ​ ફોન : ૨૩૨૨૭૩૫૮

પ્રતિનિધી : શ્રી હરેશભાઈ એમ મહેતા
ફોન નંબર : ૯૮૭૯૮૭૬૪૫૦

૪૨. શ્રી ગાંધીનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : પ્લોટ નં. ૫૩૩, ગુરુકુળ સામે, સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૨૨

ફોન નંબર : ૨૩૨૪૪૮૬૬

પ્રતિનિધી : શ્રી ગીરીશભાઈ ટી ઝાટકિયા
ફોન નંબર : ૯૩૭૪૬૨૮૮૪૪

૪૩. સુધર્મા સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (મણિનગર)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : રાજ ચેમ્બર્સ , રાજા ભગત સ્કૂલની પાસે , ગોરનો કૂવો, મણિનગર(પૂર્વ) , અમદાવાદ

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રકાશભાઈ આર રૂપેરા
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૪૫૦૯૩૩

૪૪. બોટાદ સંપ્રદાય સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (નારણપુરા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૧૬/૨ દેવેન્દ્રપાર્ક સોસા. , અમીકુંજ સોસા. પાસે , નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩

પ્રતિનિધી :
ફોન નંબર :