સભાસદ સંઘ (નં.૧ થી૩૨)નું તથા આમંત્રિત સંઘ(નં ૩૩ થી૩૬)નું લીસ્ટ તા.૨૫-૮-૨૦૧૧
1.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી સોલારોડ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
સુંદરવન એપાર્ટમેન્ટ્સની પાછળ,
પેટ્રોલ પંપ સામેની ગલીમાં,જૈન દેરાસર સામે,
સોલા રોડ,
નારણપુરા,અમદાવાદ- ૩૮૦૦૬૩
2.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી દરિયાપુરી આઠકોટી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
છીપાપોળ, સ્વામીનારાયણ મંદિર રોડ,
કાલુપુર,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
3.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(સ્થાનકવાસી જૈન સોસાયટી,
નારણપુરા)

શ્રી ચંદુલાલ છગનલાલ સ્થા. જૈન ધર્મસ્થાનક,
૨૮-૨૯,સ્થાનકવાસી જૈન સોસાયટી, ઝવેરી પર્ક પાસે,
નારણપુરા રેલવે ક્રોસીંગ પાસે,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
4.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
ઘીકાંટા, નગરશેઠ્નો વંડો
અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧
5.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(નવરંગપુરા)
ઠે.નવરંગપુરા સ્થાનકવાસી જૈન ઉપાશ્રય
કૉમર્સ કોલેજ છ રસ્તા, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૯
6.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી ઘનશ્યામનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
વાય/૪,ઘનશ્યામનગર ,
સુભાષબ્રીજ્ના નાકે,આશ્રમરોડ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭
7.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી શાહીબાગ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
એ/૧-૨, સુજાતા ફ્લેટ્સ,
તેરાપંથ ભવન સામે, કૅમ્પ રોડ,
 શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪
8.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(વાસણા)
૭,સુંદરવન સોસાયટી,
 બંસીધર સોસાયટી સામે, જવાહરનગર,
વાસણા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭
9.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી મણીનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
રાવજીભાઇ ટાવર પાસે,
કૃષ્ણ્બાગ,મણીનગર ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮
10.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી મેમનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
એ-વન સ્કુલની સામે,અજરામર માર્ગ,
સુભાષ ચોક,
મેમનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨
11.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી એલિસબ્રીજ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(પાલડી)
 કામધેનુ સોસાયટી પાસે,
પ્રભુદાસ ઠકકર કોલેજ રોડ,પાલડી,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭
12.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી મીરામ્બિકા રોડ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
૩,કલ્પતરુ સોસાયટી,
દેશના એપાર્ટમેન્ટ્સ સામે,
મીરામ્બિકા સ્કુલ રોડ,નારણપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
13.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી  સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(આંબાવાડી)
શેઠ વૃદાવનદાસ વલ્‍લભદાસ મહેતા સથા. જૈન ઉપાશ્રય,
આમ્રકુંજ સોસાયટી,
સ્નેહ્કુંજ બસ સ્ટેન્ડ પાસે,
નહેરુનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
14.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(વસ્ત્રાપુર)
સી- બ્લોક, ચિન્મય ક્રિસ્ટલ ટાવર,
વસ્ત્રાપુર તળાવની સામે, બોડક્દેવ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
15.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી રાજસ્થાન એસ.એસ. જૈન સંઘ
શ્રી રાજસ્થાન  (મણીનગર) ઉપાશ્રય,

ડૉ.સોનેજીના ખાંચામાં,
૯-એ,૧૦-બી,હરીનગર સોસાયટી,ઢોર બજાર,
કાંકરીયા રોડ.અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨
16.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી લાવણ્ય સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
૪૨,લાવણ્ય સોસાયટી,
જીવરાજ મહેતા હૉસ્પિટલની બાજુનાં ખાંચામાં,
વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭
17.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(જીવરાજ પાર્ક)
આશાપુરી ફ્લેટ્સ પાસે,
જીવરાજ પાર્ક,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧
18.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(સેટેલાઇટ)
અશ્વમેઘ વિ-૪/બી ઍક્ષટેન્સન,
સૃષ્ટિ બંગલા પાસે,સેટેલાઇટ રોડ,
૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
19.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી થલતેજ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
૩,સર્વેશ્વર ફ્લેટ્સ,લવકુશ ટાવરની બાજુમાં,
ઉદ્ગમ સ્કુલ લેન, થલતેજ ટેકરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
20.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી દેવભુમિ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
શ્રી ક.બા. સ્થાનકવાસી જૈન આરાધના ભવન,દેવઆશિષ
એપાર્ટમેન્ટ્સની સામે,
સતાધાર ક્રોસ રોડ,સાર્થક હાઇસ્કુલ સામે
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
21.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(ઘાટ્લોડીયા)
એ/૮૩,શ્રીકુંજ શોપીંગ સેન્ટર,
સમર્પણ ટાવર સામે, પંચદેવ મદીંર સામે,
ઘાટ્લોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
22.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી નિર્ણયનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
બી-૧૬,કામ્ધેનુ કોમ્પલેક્ષ એન્ડ રો હાઉસીઝ,
ગ્રીન સીટી સામે,અર્જુન આશ્રમ રોડ,
નિર્ણયનગર,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧
23.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી  સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(નવા વાડજ)
ચંપક્નગર ફ્લેટ્સ,સ્વસ્તિક સ્કુલ સામે,
નવા વાડજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
24.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી શ્વેતાંબર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(સાબરમતી)
હીરાણીનગર,બૅંક ઓફ બરોડા પાસે,
સાબરમતી,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫
25.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી ગીરધરનગર શાહીબાગ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
૧૦,સુભાષનગર,
ગીરધરનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪
26.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી રાજસ્થાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
હઠીભાઇની વાડી સામે
શાહીબાગ રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪
27.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી શાહ્પુર દરીયાપુરી આઠકોટી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
ચુનારાનો ખાંચો, શાહ્પુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
28.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી  અમદાવાદ સ્થાનકવાસી જૈન છ કોટી સંઘ
સારંગપુર,દોલતખાના,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
29.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી સરસપુર શ્વેતાંબર દરીયાપુરી આઠ કોટી
સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

નિકોલ દરવાજા બહાર,
શારદાબાઇ હોસ્પીટલ સામે. સરસપુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮
30.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી  સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ-બાપુનગર
આદિનાથ ફ્લેટ્સ,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,
યાજ્ઞિક હોલની પાછળ,વિમલનાથ જૈન દેરાસર રોડ,
અંબર સિનેમા પાસે ,બાપુનગર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪
31.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી કૃષ્ણ્નગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
૯૨-૯૪, જયાનંદ સોસાયટી, પ્રિયા સિનેમા પાસે,
કૃષ્ણ્નગર,સૈજ્પુર,
અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬
32.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી સારંગપુર દરીયાપુરી આઠકોટી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
સી/ઓ.શ્રી ધનકુમારભાઇ બી. પરીખ 
૫, જૈનનગર,સંજીવની હોસ્પીટલ સામે,
સ્ન્નાત્ર ફ્લેટ્સ્નીબાજુમાં,નવા શારદા મંદિર રોડ,
પાલડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭
33.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી આનંદનગર  સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
રીલાયન્સ પેટ્રોલપંપ સામેની ગલીમાં,
ઇશાન-૩ ની બાજુમાં,યુરો સ્કુલની સામે,
આનંદનગર ,સૅટૅલાઇટ,
અમદાવાદ-
34.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી અજરામર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ
શ્રી ચાણ્ક્યપુરી ઉપાશ્રય,
એલ.બી.ટાવર,ચાણ્ક્યપુરી બસ સ્ટોપ,
ઘાટ્લોડીયા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨
35.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(લાંભા)
સી/ઓ, શ્રી વિજયભાઇ રસિક્લાલ પરીખ
આર-૭, અરિહંતનગર ગુરુકુળ રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨
36.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી ગોતા ઉપાશ્રય
૨૯૭-૩૫૫૪,ગાંધી વસાહત,
વિશ્વનાથ મહાદેવ પાસે, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે,
પો.ગોતા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧
37.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી  સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ-પ્રેરણાવિરાજ(જોધપુર)
પ્રેરણાવિરાજ ટાવર-૧,ઔડા પમ્પીંગ સ્ટેશન,
વીંગ-એ,જોધપુર,સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
38.
પ્રમુખ / મંત્રી,
શ્રી  સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ-જોધપુર-ધર્માલય
કીર્તીસાગર ફ્લેટ્ની બાજુમાં,

ઓમકારેશ્વર મહાદેવ પાસે,સત્યમ ચાર રસ્તા,
જોધપુર-સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
img
શિક્ષિત અને સમૃદ્ધ જૈન સમાજ ના નિર્માણ માટે . . . .


અમે પાંખો ફેલાવીએ છીએ,

અમે આપનો સહકાર ઇચ્છીએ છીએ.


- શ્રી મહાવીર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ