-

૧. શ્રી સોલારોડ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : સુંદર વન એપાર્ટમેન્ટ્સની પાછળ, પેટ્રોલ પંપ સામેની ગલીમાં, જૈન દેરાસર સામે, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૩.
ફોન નંબર : ૨૭૪૩૩૪૪૬

પ્રતિનિધી :
શ્રી ભાવિકભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ
ફોન નંબર : ૯૯૦૯૦૦૯૭૯૭

૨. શ્રી દરિયાપુરી આઠકોટી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : છીપા પોળ, સ્વામીનારાયણ મંદિર રોડ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧.

ફોન નંબર : ૯૯૭૮૫૨૫૫૦૫

પ્રતિનિધી : શ્રી મુકેશભાઈ એમ શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૬૪૦૫૯

૩. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (નારણપુરા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : શ્રી ચંદુલાલ છગનલાલ સ્થા. જૈન ધર્મસ્થાનક, ૨૮-૨૯,સ્થાનકવાસી જૈન સોસાયટી, ઝવેરી પર્ક પાસે, નારણપુરા રેલવે ક્રોસીંગ પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩
ફોન નંબર : ૨૭૫૫૧૪૨૬

પ્રતિનિધી : શ્રી મિતેષભાઈ આર શેઠ

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૪૪૫૯૪

૪. શ્રી સૌરાષ્ટ્ર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ઘીકાંટા, નગરશેઠનો વંડો અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રફુલભાઈ આર તલસાણીયા

ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૩૨૨૦૬

૫. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(નવરંગપુરા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ઠે.નવરંગપુરા સ્થાનકવાસી જૈન ઉપાશ્રય કૉમર્સ કોલેજ છ રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯

ફોન નંબર : ૨૬૪૪૮૬૧૯ / ૨૬૪૦૬૮૩૫

પ્રતિનિધી : શ્રી ભાવેશ સી ગાંધી
ફોન નંબર : ૯૪૨૭૦૪૮૬૩૭

૬. શ્રી ઘનશ્યામનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : વાય/૪,ઘનશ્યામનગર , સુભાષબ્રીજ્ના નાકે,આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭

ફોન નંબર : ૨૩૨૪૪૮૬૬

પ્રતિનિધી : શ્રી મનસુખભાઈ જે મેદાણી
ફોન નંબર : ૯૩૭૭૭૮૮૯૯૦

૭. શ્રી શાહીબાગ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : એ/૧-૨, સુજાતા ફ્લેટ્સ, તેરાપંથ ભવન સામે, કૅમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪

ફોન નંબર : ૨૨૮૬૦૯૭૮

પ્રતિનિધી : શ્રી કમલભાઈ એન મહેતા
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૩૨૩૨૨૫

૮. શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(વાસણા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૭,સુંદરવન સોસાયટી, બંસીધર સોસાયટી સામે, જવાહરનગર, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭

ફોન નંબર : ૨૬૬૦૭૮૮૧

પ્રતિનિધી : શ્રી અરવિંદભાઈ આર શાહ (નાયકાવાળા)
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૨૫૨૪૦૫

૯. શ્રી મણીનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : રાવજીભાઇ ટાવર પાસે, કૃષ્ણ્બાગ,મણીનગર , અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮

ફોન નંબર : ૨૫૪૬૦૩૭૧

પ્રતિનિધી : શ્રી ભદ્રેશભાઈ એન. શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૯૮૩૮૩૯૧૧

૧૦. શ્રી મેમનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : એ-વન સ્કુલની સામે,અજરામર માર્ગ, સુભાષ ચોક, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨

ફોન નંબર : ૦૭૯-૪૮૯૧૧૫૬૪

પ્રતિનિધી : ચેતનભાઈ બી. શેઠ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૨૪૩૫૧૫

૧૧. શ્રી એલિસબ્રીજ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(પાલડી)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : નૂતન નાગરીક બેંકની સામે, નારાયણનગર રોડ, શાંતિવન, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭

ફોન નંબર : ૨૬૬૭૧૪૪૮

પ્રતિનિધી : શ્રી નિલેશભાઈ સી શાહ (પાટડીવાળા)
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૦૮૦૪૫

૧૨. શ્રી મીરામ્બિકા રોડ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૩,કલ્પતરુ સોસાયટી, દેશના એપાર્ટમેન્ટ્સ સામે, મીરામ્બિકા સ્કુલ રોડ,નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩

ફોન નંબર : ૨૭૪૯૪૧૨૩

પ્રતિનિધી : શ્રી રાજેશભાઈ એચ શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૮૮૬૫૨૬

૧૩. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(આંબાવાડી)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : શેઠ વૃદાવનદાસ વલ્‍લભદાસ મહેતા સથા. જૈન ઉપાશ્રય, આમ્રકુંજ સોસાયટી, સ્નેહ્કુંજ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, નહેરુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
ફોન નંબર : ૨૬૩૦૦૮૫૮

પ્રતિનિધી : શ્રી જીતેન્દ્ર પ્રેમચંદ શાહ
ફોન નંબર : ૯૩૭૭૪૨૨૫૪૦

૧૪. શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(વસ્ત્રાપુર)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૨૦૩, નહેરુપાર્ક, સરદાર સેન્ટર પાછળ, હિલ્લોરા રેસીડેન્સીની બાજુમાં, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૬૭૬૧૩૯૩

પ્રતિનિધી : શ્રી અપુર્વભાઈ જે સંઘવી
ફોન નંબર : ૯૭૨૫૪૬૧૧૨૨

૧૫. શ્રી રાજસ્થાન એસ.એસ. જૈન સંઘ શ્રી રાજસ્થાન (મણીનગર) ઉપાશ્રય,

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ડૉ.સોનેજીના ખાંચામાં, ૯-એ,૧૦-બી,હરીનગર સોસાયટી,ઢોર બજાર,કાંકરીયા રોડ,મહાવીર ભવન, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨
ફોન નંબર : ૨૫૩૯૦૫૩૦

પ્રતિનિધી : શ્રી વિનોદકુમાર પી મુણોત
ફોન નંબર : ૯૩૨૭૦૫૦૧૩૫

૧૬. શ્રી લાવણ્ય સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૪૨,લાવણ્ય સોસાયટી, જીવરાજ મહેતા હૉસ્પિટલની બાજુનાં ખાંચામાં, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭
ફોન નંબર : ૨૬૬૩૩૧૦૦

પ્રતિનિધી : શ્રી જગદીશભાઈ કે શેઠ
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦૨૩૨૮૧

૧૭. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(જીવરાજ પાર્ક)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : આશાપુરી ફ્લેટ્સ પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧

ફોન નંબર : ૨૬૮૧૨૪૩૧

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રભાતભાઈ કે ધોળીયા
ફોન નંબર : ૯૮૯૮૦૧૧૮૧૩

૧૮. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(સેટેલાઇટ)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : અશ્વમેઘ વિ-૪/બી ઍક્ષટેન્સન, સૃષ્ટિ બંગલા પાસે,સેટેલાઇટ રોડ, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૬૬૫૩૮૦૧૮૩૦

પ્રતિનિધી : શ્રી નિકેતનભાઈ એન સંઘવી
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦૩૧૦૨૧

૧૯. શ્રી થલતેજ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૩,સર્વેશ્વર ફ્લેટ્સ,લવકુશ ટાવરની બાજુમાં, ઉદ્ગમ સ્કુલ લેન, થલતેજ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪

ફોન નંબર : ૨૬૮૫૬૫૭૦

પ્રતિનિધી : શ્રી અરવિંદભાઈ એસ શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦૨૪૦૫૧

૨૦. શ્રી દેવભુમિ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : શ્રી ક.બા. સ્થાનકવાસી જૈન આરાધના ભવન,દેવઆશિષ એપાર્ટમેન્ટ્સની સામે, સતાધાર ક્રોસ રોડ,સાર્થક હાઇસ્કુલ સામે અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧

પ્રતિનિધી : જતીનભાઈ એન. શાહ
ફોન નંબર : ૯૨૨૭૨૨૭૮૯૮

૨૧. શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(ઘાટ્લોડીયા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : એ/૮૩,શ્રીકુંજ શોપીંગ સેન્ટર, સમર્પણ ટાવર સામે, પંચદેવ મદીંર સામે, ઘાટ્લોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧

ફોન નંબર : ૭૪૩૩૮૮૫૫૦૦

પ્રતિનિધી : શ્રી પરેશભાઈ એન. વોરા
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૦૭૬૨૬

૨૨. શ્રી નિર્ણયનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : બી-૧૬,કામધેનુ કોમ્પલેક્ષ એન્ડ રો હાઉસીઝ, ગ્રીન સીટી સામે,અર્જુન આશ્રમ રોડ, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧

પ્રતિનિધી : શ્રી અજયભાઈ કે શાહ
ફોન નંબર : ૯૪૨૭૦૬૮૭૯૯

૨૩. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(નવા વાડજ)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ચંપક્નગર ફ્લેટ્સ,સ્વસ્તિક સ્કુલ સામે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩

ફોન નંબર : ૨૭૬૪૬૭૯૯ મો : ૯૪૦૮૭ ૦૯૬૫૯

પ્રતિનિધી : શ્રી ઋષભભાઈ એન પટેલ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૨૩૧૮૪

૨૪. શ્રી શ્વેતાંબર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(સાબરમતી)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : હીરાણીનગર,બૅંક ઓફ બરોડા પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫

ફોન નંબર : ૯૪૨૬૨ ૭૬૯૯૦

પ્રતિનિધી : શ્રી હિમાંશુભાઈ જી સંઘવી
ફોન નંબર : ૯૨૨૭૨ ૦૭૯૩૩

૨૫. શ્રી ગીરધરનગર શાહીબાગ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૧૦,સુભાષનગર, ગીરધરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪

ફોન નંબર : ૭૮૫૯૮ ૧૬૧૨૧

પ્રતિનિધી :
ફોન નંબર :

૨૬. શ્રી રાજસ્થાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : હઠીભાઇની વાડી સામે શાહીબાગ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪

ફોન નંબર : ૨૫૬૨૪૬૫૦

પ્રતિનિધી : શ્રી મદનલાલજી રાંકા
ફોન નંબર : ૯૩૭૬૧૮૮૧૫૧

૨૭. શ્રી શાહ્પુર દરીયાપુરી આઠકોટી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ચુનારાનો ખાંચો, શાહ્પુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧

ફોન નંબર : ૨૫૬૩૧૮૮૦

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રદીપભાઈ એ મોદી
ફોન નંબર : ૯૯૭૯૯૧૪૫૬૦

૨૮. શ્રી અમદાવાદ સ્થાનકવાસી જૈન છ કોટી સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : સારંગપુર,દોલતખાના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧

ફોન નંબર : ૨૨૧૧૪૯૭૬

પ્રતિનિધી : શ્રી મહેન્દ્રભાઈ એમ શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦૬૪૦૦૮

૨૯. શ્રી સરસપુર શ્વેતાંબર દરીયાપુરી આઠ કોટી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : નિકોલ દરવાજા બહાર, શારદાબાઇ હોસ્પીટલ સામે. સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮

ફોન નંબર : ૯૩૭૪૮ ૧૧૪૧૯

પ્રતિનિધી : શ્રી શ્રેણીકભાઈ ભાવસાર
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૦ ૬૦૪૯૨

૩૦. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ-બાપુનગર

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : આદિનાથ ફ્લેટ્સ,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, યાજ્ઞિક હોલની પાછળ,વિમલનાથ જૈન દેરાસર રોડ, અંબર સિનેમા પાસે ,બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪

પ્રતિનિધી : શ્રી શૈલેષભાઈ બી રૂપેરા
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૪૩૨૩૯૦

૩૧. શ્રી કૃષ્ણનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૯૨-૯૪, જયાનંદ સોસાયટી, પ્રિયા સિનેમા પાસે, કૃષ્ણનગર,સૈજ્પુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬

પ્રતિનિધી : શ્રી દામજીભાઇ પી નિસર
ફોન નંબર : ૯૪૨૬૦૬૮૮૦૨

૩૨. શ્રી સારંગપુર દરીયાપુરી આઠકોટિ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(સારંગપુર-તળીયાપોળ)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : નાણાવટીનો ખાંચો, તળીયાની પોળ, સારંગપુર અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧

ફોન નંબર : ૨૭૪૭૦૧૫૭

પ્રતિનિધી : શ્રી હસમુખભાઈ એન શાહ
ફોન નંબર : ૯૩૨૮૨૫૭૭૩૨

૩૩. શ્રી અજરામર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(અંકુર)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૨,કામદુગૉ સાેસાયટી વિભાગ-૨, શાયાેના ડેરી પાસે,અંકુર ચાર રસ્તા,નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧3,

ફોન નંબર : ૨૭૪૭૦૧૫૭

પ્રતિનિધી : શ્રી બીપીનભાઈ પી શાહ (ટોકરાળાવાળા)
ફોન નંબર : ૯૯૦૯૯૫૪૭૩૯

૩૪. શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ ટ્રસ્ટ્(આંબલી-બોપલ-ધુમા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : માતુશ્રી વિમળાબેન ચંપકલાલ ખેતાણી સ્થા. જૈન ઉપાશ્રય, પ્લોટ નં. ૭, રાજપથ નગર, દીપકલા એન્કલેવ સામે, રવિ સ્કૂલ પાસે, HPCL પેટ્રોલપંપની ગલીમાં, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮
ફોન નંબર : ૦૨૭૧૭-૨૩૦૨૨૨

પ્રતિનિધી : શ્રી જયેશભાઈ કે શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૭૯૫૪૦૪૯૦

૩૫. શ્રી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ-પ્રેરણાવિરાજ(જોધપુર)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : પ્રેરણાવિરાજ ટાવર-૧,ઔડા પમ્પીંગ સ્ટેશન, વીંગ-એ,જોધપુર,સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર : ૯૬૨૪૯૬૪૫૭૫

પ્રતિનિધી : શ્રી ગીરીશભાઈ એસ શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦૨૪૦૫૩

૩૬. શ્રી ઘમૉલય સ્થાનકવાસી જૈન ઉપાશ્રય

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : કિર્તીસાગર ફ્લૅટની બાજુમા,ઓમકારેશ્વર મંદિર પાસે,બાલાજી ચાર રસ્તા, જોધપુર,સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૬૯૨૨૬૫૦

પ્રતિનિધી : શ્રી બિપીનભાઈ શાહ
ફોન નંબર : ૯૦૯૯૦૪૭૮૦૦

૩૭. શ્રી આનંદનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : શ્રી લીંબડી ગોપાલ સંપ્રદાય સ્થા. જૈન સંઘ યુરો કિડ્સ સ્કૂલ સામે, શેલ પેટ્રોલ પંપની સામે ગલીમાં, ઈશાન-3ની બાજુમાં, આનંદનગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
ફોન નંબર : ૨૯૦૯૬૮૯૭

પ્રતિનિધી : શ્રી રાજેશભાઈ કે શાહ
ફોન નંબર : ૯૮૭૯૧૪૦૨૫૩

૩૮. શ્રી અજરામર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (ચાણક્યપુરી)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : શ્રી ચાણક્યપુરી ઉપાશ્રય, એલ.બી.ટાવર,ચાણક્યપુરી બસ સ્ટોપ સામે, ઘાટ્લોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨

ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૭૪૭૧૮૧૯

પ્રતિનિધી : શ્રી નિતિનભાઈ ડી દોશી
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૬૩૫૭૫૯

૩૯. શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ(લાંભા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : C/O, શ્રી ઉમંગભાઈ શાહ , ૪૨,હેમચંદ્રાચાર્યનગર ,ઈંદિરાનગર , વિભાગ-૨, લાંભાગામ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ ​

પ્રતિનિધી : ચ્ંદ્રકાંન્તભાઈ ગોસલિયા
ફોન નંબર : ૭૩૮૩૧૦૮૮૩૦

૪૦. શ્રી ગોતા સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૨૯૭-૩૫૫૪,ગાંધી વસાહત, વિશ્વનાથ મહાદેવ પાસે, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે, પો.ગોતા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧

ફોન નંબર : ૯૮૨૪૮૫૬૯૯૪

પ્રતિનિધી :
ફોન નંબર :

૪૧. શ્રી ગાંધીનગર વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (સેક્ટર ૬)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : પ્લોટ નં. ૪૪૬/૨, સેક્ટર-૬ એ, ઘ-૨ સર્કલ, પેટ્રોલપંપ પાછળ, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૦૬ ​ ફોન : ૨૩૨૨૭૩૫૮

પ્રતિનિધી : શ્રી હરેશભાઈ એમ મહેતા
ફોન નંબર : ૯૮૭૯૮૭૬૪૫૦

૪૨. શ્રી ગાંધીનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (સેક્ટર ૨૨)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : પ્લોટ નં. ૫૩૩, ગુરુકુળ સામે, સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૨૨

ફોન નંબર : ૨૩૨૪૪૮૬૬

પ્રતિનિધી : રમેશચંદ્ર ડી. ગાંધી
ફોન નંબર : ૯૯૨૪૧૨૩૧૬૪

૪૩. શ્રી સુધર્મા સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (મણિનગર)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : રાજ ચેમ્બર્સ , રાજા ભગત સ્કૂલની પાસે , ગોરનો કૂવો, મણિનગર(પૂર્વ) , અમદાવાદ

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રકાશભાઈ આર રૂપેરા
ફોન નંબર : ૯૮૨૫૪૫૦૯૩૩

૪૪. શ્રી બોટાદ સંપ્રદાય સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ (નારણપુરા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૧૬/૨ દેવેન્દ્રપાર્ક સોસા. , અમીકુંજ સોસા. પાસે , નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રવીણભાઇ કે શાહ (લોખંડવાળા)
ફોન નંબર : ૯૮૨૪૦૯૫૪૫૦

૪૫. શ્રી સાઉથ બોપલ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : એ-૪૦, સ્પ્રિંગમિડોઝ બંગલૉઝ, રામદેવ ઘંટી પાસે, ગાલા જીમખાના રોડ, સોબો સેન્ટર ચાર રસ્તા, સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૮

પ્રતિનિધી : શ્રી પ્રશાંતભાઈ આર. કોઠારી
ફોન નંબર : ૯૩૨૮૨૩૦૧૩૩

૪૬. શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન ટ્રસ્ટ - સંઘ (ન​વા નરોડા)

સંસ્થાનું એડ્રૈસ : ૧૧, વેદાંત બંગ્લોઝ, રાજચંદ્ર ટેનામેન્ટની સામે, શેલ્બી હોસ્પિટલ પાસે, હરિદર્શન ચાર રસ્તા, નવા નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦

પ્રતિનિધી :
ફોન નંબર :