ટ્રસ્ટી મંડળ
ક્રમાંક ટ્રસ્ટીનું નામ ટ્રસ્ટ્માં હોદ્દો સંઘનું નામ ફોન નંબર
1
શ્રી નવનીતલાલ ચુનીલાલ પટેલ પ્રમુખ સોલા રોડ ૨૭૫૪૦૬૪૭/૨૭૫૪૦૮૪૮
2
શ્રી હસમુખભાઈ કસ્તૂરચંદ શાહ ઉપ પ્રમુખ છીપા પોળ ૨૭૫૫૧૫૫૧/૨૭૫૫૧૫૫૩
3
શ્રી હસમુખ જાદવજી શાહ ઉપ પ્રમુખ નારણપુરા ૯૨૨૭૨૦૨૨૬૬
4
C. A. શ્રી મનસુખભાઈ જે. મેદાણી મંત્રી ઘનશ્યામનગર ૯૩૭૭૭૮૮૯૯૦
5
શ્રી મહેશભાઈ ખુશાલદાસ સખીદાસ ખજાનચી નગરશેઠ વંડો ૯૩૨૭૦૦૬૧૭૨
6
શ્રી કીર્તિભાઈ જયંતિલાલ શાહ સહ મંત્રી નવરંગપુરા ૨૬૪૬૫૪૭૬/૩૦૦૮૪૫૫૯
7
શ્રી નરેન્દ્રકુમાર રમણલાલ શાહ (મહાદેવીયા) કન્વીનર-કેળવણી વ્યક્તિગત ૯૭૩૭૦૪૫૫૪૦
8
શ્રી કમલભાઈ નગીનદાસ મહેતા ટ્રસ્ટી શાહીબાગ ૯૮૨૫૩૨૩૨૨૫
9
શ્રી વસંતકુમાર રતિલાલ શાહ ટ્રસ્ટી વાસણા ૯૮૨૫૦૯૨૫૦૫
10
શ્રી ભરતભાઈ ગભરૂભાઈ મોદી ટ્રસ્ટી મણીનગર ૨૫૪૩૩૨૦૬
11
શ્રી રસિકલાલ ચંદુલાલ પરીખ ટ્રસ્ટી મેમનગર ૯૪૨૬૮૨૭૧૯૫
12
શ્રી ધનકુમાર ભોગીલાલ પરીખ ટ્રસ્ટી પાલડી ૨૬૬૦૧૩૪૫/૨૬૬૨૦૨૧૭
13
શ્રી રાજેશભાઈ હસમુખલાલ શાહ ટ્રસ્ટી ભાસ્કર ૨૭૪૧૫૯૭૨
14
શ્રી ચંદ્રકાંત રતિલાલ શાહ ટ્રસ્ટી આંબાવાડી ૯૪૨૬૬૪૪૯૬૪
15
શ્રી મહાસુખલાલ નાથાલાલ શાહ ટ્રસ્ટી વસ્ત્રાપુર ૯૮૨૫૦૧૫૩૯૦
16
શ્રી જગદીશભાઈ કાંતિલાલ શેઠ ટ્રસ્ટી વ્યક્તિગત ૨૬૭૬૯૭૨૧-૨૨-૨૩
17
શ્રી દીપકભાઈ મહાસુખલાલ શેઠ ટ્રસ્ટી વ્યક્તિગત ૯૮૨૫૦૩૯૪૯૪
img
શિક્ષિત અને સમૃદ્ધ જૈન સમાજ ના નિર્માણ માટે . . . .


અમે પાંખો ફેલાવીએ છીએ,

અમે આપનો સહકાર ઇચ્છીએ છીએ.


- શ્રી મહાવીર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ