૧. શ્રી પ્રફૂલભાઇ રસિકલાલ તલસાણિયા (પ્રમુખશ્રી)

img

૬ , સંસ્કૃતિ બંગ્લોઝ, સરકારી વસાહતના ખાંચામાં, ડ્રાઇવ-ઈન-રોડ, ગુરુકૂળ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨.

ફોન નંબર: ૯૮૨૫૦ ૩૨૨૦૬

સંઘનું નામ: નગરશેઠ નો વંડો

૨. C. A. શ્રી મનસુખભાઈ જસકરણભાઈ મેદાણી (ઉપપ્રમુખશ્રી)

img

મનસુખભાઈ જે. શાહ એન્ડ કાું.
૩૦૨, સમૃધ્ધિ , સાકાર - III સામે, સત્તર તાલુકા સોસાયટી, ઇન્કમ્ટેક્ષ ચાર રસ્તા પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪.

ફોન નંબર: ૯૩૭૭૭ ૮૮૯૯૦

સંઘનું નામ: ઘનશ્યામનગર

૩. શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ રમણલાલ શાહ (માનદ્દ મંત્રીશ્રી)

img

૧૦૮, શીતીરત્ન કોમ્પ્લેક્ષ,પંચવટી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬.

ફોન નંબર : ૯૪૨૬૬ ૪૪૯૬૪

સંઘનું નામ: આંબાવાડી

૪. શ્રી રાજેશભાઈ હસમુખભાઈ શાહ (કોષાધ્યક્ષ)

img

એ - ૧0, આશિર્વાદ ફ્લેટ્સ, કલ્પતરુ સોસાયટીની બાજુમાં, મીરામ્બીકા રોડ , નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩.

ફોન નંબર: ૨૭૪૧૫૯૭૨ / ૯૮૨૫૮ ૮૬૫૨૬

સંઘનું નામ: ભાસ્કર

૫. શ્રી જગદીશભાઈ કાંતિલાલ શેઠ

img

મે. એટલાસ લાઈફ સાયન્સિસ પ્રા. લિ.
બીજો માળ, શીરોમણી કોમ્પ્લેક્ષ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૧૫.

ફોન નંબર: ૨૭૪૧૫૯૭૨ / ૯૮૨૪૦ ૨૩૨૮૧

સંઘનું નામ: લાવણ્ય

૬. શ્રી પ્રવિણચંદ્ર કસ્તુરચંદ શાહ

img

જયેશ સ્ટીલ પ્રા. લિ.
૮૦૧, મેપલ ટ્રેડ સેન્ટર , સુરધારા સર્કલ પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ , ૩૮૦૦૫૪

ફોન નંબર: ૯૮૨૪૦૯૫૪૫૦

સંઘનું નામ: મેમનગર

૭. શ્રી નિલેશકુમાર ચમનલાલ શાહ (પાટડીવાળા)

img

રીન્કુ એપરલ્સ
પહ્મનાભ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જેશીંગભાઈની વાડી, ઘીકાંટા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧.

ફોન નંબર: ૯૮૨૫૦ ૦૮૦૪૫

સંઘનું નામ: પાલડી

૯. શ્રી અરવિંદભાઈ રમણલાલ શાહ

img

૩૦૩, જયદીપ ટાવર , ધરણીધર દેરાસર પાસે, વાસણા, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૦૭

ફોન નંબર: ૯૮૨૪૨ ૫૨૪૦૫

સંઘનું નામ: વાસણા

૯. શ્રી જયંતિભાઈ ચુનીભાઈ પટેલ

img

મે. પાર્શ્વનાથ લેનડ ઓર્ગેનાઇજઝર્સ પ્રા.લિ.
6, શાંતિનિકેતન સોસાયટી, ગુજરાત કોલેજ પાછળ, હોટેલ ઇન્દર રેસિડેન્સી પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૦૬

ફોન નંબર: ૯૮૨૫૦ ૩૭૮૨૮

સંઘનું નામ: સોલા

૧૦. શ્રી ઋષભભાઈ નવનીતભાઈ પટેલ

img

પાર્શ્વનાથ કોર્પોરેશન
૫૦, હરસિધ્ધ ચેમ્બર્સ, ત્રીજે માળે, ઇન્કમટેક્ષ ચાર રસ્તા પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪.

ફોન નંબર: ૯૮૨૫૦ ૨૩૧૮૪

સંઘનું નામ: નવા વાડજ

૧૧. શ્રી નિકેતનભાઈ નટવરલાલ સંઘવી

img

૨૬, મયુરપંખ સોસાયટી , પારૂલ ફલેટ સામે , સેટેલાઇટ ,અમદાવાદ ,૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર: ૯૮૨૪૦ ૩૧૦૨૧

સંઘનું નામ: સેટેલાઇટ

૧૨. શ્રી બિપિનચંદ્ર પ્રેમચંદભાઈ શાહ

img

એચ-૧૭/૭૭-૭૮ ,હેપીહોમ એપાર્ટમેંન્ટસ વિ-૧ , શાસ્ત્રીનગર રોડ, નારણપુરા ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

ફોન નંબર: ૯૯૦૯૯ ૫૪૭૩૯

સંઘનું નામ: અંકુર (અજરામર સંઘ)

૧૩. શ્રી જયેશભાઇ કાંતિલાલ શાહ

img

૫૦૧, સુંદરવન એ પી ટાઉન , પ્રેર્ણાતીર્થ દેરાસર પાસે ,રત્નમણી પાર્ટી પ્લોટની સામે, સેટેલાઇટ ,અમદાવાદ,૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર: ૯૮૭૯૫ ૪૦૪૯૦

સંઘનું નામ: બોપલ

૧૪. શ્રી દિપકભાઈ મહાસુખલાલ શેઠ (આત્મનિર્ભર યોજના -કમિટી મેમ્બર)

img

સી/૩૦૨, તુલીપ સિટાડેલ, શ્રેયસ ટેકરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫.

ફોન નંબર: ૯૮૨૫૦ ૩૯૪૯૪

સંઘનું નામ: વ્યક્તિગત

૧૫. રસિકભાઈ ચંદુલાલ પરીખ

img

૪૬ , સારથી-૩ , ડ્રાઇવ-ઇન સિનેમા પાછળ, ગુરુકુળ ,અમદાવાદ,૩૮૦૦૦૯

ફોન નંબર: ૯૪૨૬૮ ૨૭૧૯૫

સંઘનું નામ: વ્યક્તિગત

૧૬. શ્રી જીતેન્દ્ર પ્રેમચંદ શાહ

img

જે.પી. શાહ & કું . ૫૦૧ એડબલ્યુએસ ૨ , વસુંધરા સોસાયટીની સામે , નવકાર સ્કૂલ પાસે , ગુલબાઈ ટેકરા ,અમદાવાદ ,૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર: ૯૩૭૭૪ ૨૨૪૫૦

સંઘનું નામ: વ્યક્તિગત

૧૭. શ્રી અપૂર્વભાઈ જે સંઘવી

img

બી-૧૦૧ શગુન પ્લાઝા , ગોયલ પાર્કની બાજુમાં , જજીસ બંગ્લો રોડ, વસ્ત્રાપુર ,અમદાવાદ ,૩૮૦૦૧૫

ફોન નંબર: ૯૭૨૫૪ ૬૧૧૨૨

સંઘનું નામ: વસ્ત્રાપુર