પ્રતિનિધિ મંડળનું લીસ્ટ - તા. ૨૫-૫-૨૦૧૧
1.શ્રી કિરણકુમાર વિજયમલજી મહેતા
૫૦, ઉમિયા વિજય સોસાયટી,
શીવરંજની ચાર રસ્તા પાસે, ઝાંસીની રાણી ના પૂતળા પાસે,
જોધપુર પોલીસ ચૉકીની બાજુમાં, સેટેલાઈટ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫M
2.શ્રી જ્ગદીશભાઈ રતીલાલ શાહ
એ-૩, દેવલ એપાર્ટમેન્ટ,
અંજલી ચાર રસ્તા , ચંદ્ર્નગર રોડ, ભઠ્ઠા,પાલડી,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭
3.શ્રી પ્રભાતભાઇ કાંતિભાઇ ધોળીયા
૨૯, મણિદીપ સોસાયટી,
આશાપુરી મંદીરના સામેના ખાચાંમા,
જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧
4.શ્રી દલીચંદભાઇ જે.ઝોબાળીયા
પાર્શ્વનાથ ડાઈકેમ ઇન્ડસટ્રિઝ પ્રા.લિ.
બી/૪૦૧ થી ૪૦૪,પ્રીમીયમ હાઉસ, હેન્ડલુમ હાઉસ પાછળ,
ગાંધીગ્રામ સ્ટેશન સામે,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૯
5.શ્રી અરવિંદભાઇ શાંતિલાલ શાહ
૮૦૬,આકૃતિ કોમ્પ્લેક્ષ,
સ્ટેડિયમ સર્કલ, અન્ડરબ્રીજ, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૯
6.શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ કાંતિભાઇ શાહ
૭૬,ઉપેન્દ્ર પાર્ક, સોમેશ્વર પાર્ક વિભાગ-૩,
ગુલાબ ટાવરની બાજુમાં, ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ -૩૮૦૦૬૧
7.શ્રી જ્યંતિલાલ ધીરજ્લાલ તલસાણિયા
સી/૨/૪,સીમંધરનગર,
છાયા ફ્લેટસ સામે,
ઘાટલોડિયા - ચાણ્ક્યપુરી રોડ,
અમદાવાદ -૩૮૦૦૬૧
8.શ્રી નવીનભાઈ  જ્યંતિલાલ ખંધાર
૧૩,રામવાડી સોસાયટી,શાંતારામ હૉલની સામૅ,
નિર્ણયનગર રોડ, નવા વાડજ,
અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧
9.શ્રી બાલચંદભાઈ રાયચંદભાઈ હકાણી
બી/૩/૮, શ્રધ્ધા એપાર્ટમેન્ટ,
કેશવબાગ વાડીની બાજુમાં,
નવા વાડજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
10.શ્રી હસમુખલાલ રતીલાલ ગાંધી
પી. હસમુખલાલ એન્ડ કંપની
કાગળના વેપારી,
પુરોહિત હોટલની બાજુમાં, 
ખાડિયા ચાર રસ્તા ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
11. શ્રીમતી ઊર્મીલાબેન ચિમનલાલ શાહ
૬૬, ગીરધરનગર સોસાયટી,
શાહીબાગ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
12. શ્રી ઇન્દરચંદ જી. નાહ્ટા 
સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા - ભુદરપુરા બ્રાંચ પાછળ
ગુરુકૄપા એપાર્ટમેન્ટસ સામે,
આંબાવાડી,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
13. શ્રી પ્રમુખભાઇ આર. શાહ
સી-૩,સુહ્દ ફ્લેટ્સ,
સોમ લલિત સ્કુલ્ની બાજુમાં,
સ્ટેડિયમ સામે , નવરંગપુરા,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯
14. શ્રી મહેન્દ્રભાઇ મણિલાલ શાહ 
૭, યોગાશ્રમ સોસાયટી,
કેનયુગ એપાર્ટમેન્ટસ સામે,
શાંતિ સ્કુલ પાસે, શ્યામલ ચાર રસ્તા,
સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
15. શ્રી શ્રેણિક્ભાઇ રમણલાલ ભાવસાર
C/o ભોગીલાલ એન્ડ કંપની  
૫૦,હરીભાઇ માર્કેટ, 
ધનલક્ષ્મી માર્કેટ સામે,
૬૭૩/૭,ક્રોસ લેન, રેલ્વેપુરા પોસ્ટ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨
16. શ્રી રાજનભાઇ બી. બેલાણી
૬૭/બી, વિમલનાથ સોસાયટી,
જૈન દેરાસર પાસે,
યાગ્નિક હૉલ પાછળ,બાપુનગર,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪
17. શ્રી હર્ષદ્ભાઇ પ્રેમચંદ્ભાઇ શાહ
સી-૨૭/૩૨૦,કૃષ્ણ્નગર,
અમદાવાદ  - ૩૮૨૩૪૬
18. શ્રી હસમુખલાલ  નટ્વરલાલ શાહ
૨૧/૪૯૩,સત્યાગ્રહ છાવણી,
ભાવનિર્ઝર્ની બાજુમાં,સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
img
શિક્ષિત અને સમૃદ્ધ જૈન સમાજ ના નિર્માણ માટે . . . .


અમે પાંખો ફેલાવીએ છીએ,

અમે આપનો સહકાર ઇચ્છીએ છીએ.


- શ્રી મહાવીર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ