અરજીપત્રક

ઉચ્ચ અભ્યાસ યોજના માટે નું ફોર્મ

હાયર સેકન્ડરી અભ્યાસ યોજના માટે નું ફોર્મ

નિર્વિચાર કોમ્પ્યુટર સહાય યોજના માટે નું ફોર્મ

વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસ યોજના માટે નું ફોર્મ

વ્યવસાયલક્ષી (વ્યવસાયીક) યોજના માટે નું ફોર્મ

આત્મ​નિર્ભર યોજના માટે નું ફોર્મ

ખાસ નોંધ :

(1.) વેબસાઈટ ઉપર થી ડાઉનલોડ કરેલ ફોર્મ ની પ્રિન્ટ કાગળની બંને બાજુ લેવી.

(2.) હાયર સેકન્ડરી અભ્યાસ યોજના માટે ના ફોર્મ ની પ્રિન્ટ આછા પીળા કલર ના કાગળ ઉપર જ લેવી.

(3.) વ્યવસાયલક્ષી (વ્યવસાયીક) યોજના માટે ના ફોર્મ ની પ્રિન્ટ આછા લીલા કલર ના કાગળ ઉપર જ લેવી.

img
શિક્ષિત અને સમૃદ્ધ જૈન સમાજ ના નિર્માણ માટે . . . .


અમે પાંખો ફેલાવીએ છીએ,

અમે આપનો સહકાર ઇચ્છીએ છીએ.


- શ્રી મહાવીર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ